Afbeelding 3 Afbeelding 4
Afbeelding 5

Antibioticagebruik in drie jaar tijd met bijna 50% gereduceerd

Afbeelding 1
Nederlandse veehouderij heeft antibioticagebruik fors verlaagd

De Nederlandse (pluim)veehouderij heeft haar verantwoordelijkheid genomen, heeft duidelijke maatregelen ingevoerd en heeft het antibioticagebruik in drie jaar tijd met bijna 50% gereduceerd. De veehouderij werkt verder aan de reductie van het antibioticagebruik. Binnen de veehouderij worden de voor de mens kritische antibiotica bijna niet meer gebruikt. Het verbruik van kritische antibiotica (3e en 4e generatie cefalosporinen en fluoroquinolonen) is gedaald met respectievelijk ruim 90% en ruim 40%.

De Nederlandse veehouderij heeft verschillende maatregelen ingevoerd via de private kwaliteitssystemen en via verordeningen van het Productschap Pluimvee en Eieren en het Productschap Vee en Vlees. Zo moeten alle veehouderijbedrijven de geleverde antibiotica laten registreren in centrale databases. Ook stellen alle bedrijven samen met hun dierenarts een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan op. Veehouderijbedrijven moeten hun bedrijf voeren conform deze opgestelde plannen. De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) zorgt voor een onafhankelijke normering van het antibioticagebruik. 


De informatie uit de databases waarin het antibioticagebruik is geregistreerd, wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Bedrijven krijgen rapporten over hun antibioticagebruik vergeleken met andere bedrijven in de sector. Deze rapporten worden gebruikt voor nadere analyse op het bedrijf en voor bewustwording. Binnenkort worden in de veehouderijsectoren de bedrijven ingedeeld naar mate van hun antibioticagebruik en zullen bedrijven worden aangesproken op de hoogte van hun gebruik. De nog ontbrekende stap is dat dierenartsen worden ingedeeld naar voorgeschreven antibiotica en dat dierenartsen worden aangesproken op hun voorschrijfgedrag. Deze maatregelen moeten leiden tot een verdere reductie van het gebruik. 


De veehouderijsectoren doen, naast deze maatregelen gericht op het gebruik van antibiotica, ook veel aan voorlichting over correct gebruik van antibiotica en het verbeteren van de diergezondheid om het gebruik van antibiotica te voorkomen. Tenslotte laten de veehouderijsectoren verschillende onderzoeksprojecten uitvoeren om nieuwe kennis te ontwikkelen voor het terugdringen van antibioticumgebruik met behoud van diergezondheid en dierenwelzijn. 


Door ongewenst en ongepast antibioticagebruik bij dieren kan bij bacteriën resistentie tegen de gebruikte antibiotica ontstaan. Dit is, behalve voor dieren, ook een risico voor de volksgezondheid. De veehouderijsectoren onderkennen de problematiek en werken hard aan verbeteringen, ook in het belang van een goede diergezondheid en -welzijn.

Bron: PVE.nl

Afbeelding 2
Powered by TKW Media